Diatoetsen

Leerlingen laten groeien!

Diatoetsen zijn methodeonafhankelijke volg- en eindtoetsen voor taal en rekenen, met aansluitend oefenmateriaal. Door deze toetsen formatief in te zetten, kunt u uw leerlingen laten groeien. Diatoetsen zijn er voor het basis- en het voortgezet onderwijs. De toetsen zijn het resultaat van jarenlang ontwikkelings- en praktijkgericht onderzoek. Met Diatoetsen werkt u aan:

Een positief leerklimaat

omdat de toetsen leerlingen laten zien hoever ze al zijn

Visie: Zet volgtoetsen in als hulpmiddel om leerlingen verder te brengen. Dit is formatief toetsen: de toetsuitslag vormt het startpunt voor leren, waarbij u de leerlingen laat zien hoever ze zijn en wat hun sterke en zwakke punten zijn. De toetsen sluiten aan bij het niveau van de leerlingen, niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk. Zo zijn leerlingen gemotiveerder om te leren en worden volgtoetsen ‘groeitoetsen’.

Werkwijze: Onze toetsen zijn digitaal en daardoor optimaal formatief in te zetten. De toetsuitslagen zijn er meteen en u kunt aan de slag met uw leerlingen. Bovendien zijn de toetsen voor een deel adaptief: afhankelijk van hoe de leerling presteert tijdens de toets past het niveau zich aan. Na de toets wordt, met een kleurcodering die is gerelateerd aan de landelijke referentieniveaus, meteen inzichtelijk gemaakt hoe ver de leerling is gegroeid. Met gerichte feedback krijgt de docent inzicht in een passende vervolgaanpak.

Onderwijs dat aansluit bij verschillen

omdat de toetsresultaten de basis vormen voor maatwerk

Visie: Geef docenten inzicht in de betekenis van (individuele) toetsresultaten, en bied passende suggesties en oefenmateriaal voor het vervolg. Daardoor kan er snel en handelingsgericht worden ingespeeld op wat leerlingen nodig hebben. Zo kan iedere leerling groeien.

Werkwijze: Onze toetsen zijn diagnostisch. In de docentmodule wordt bij de toetsresultaten op deelgebieden, en met behulp van leerlingprofielen, gedetailleerde informatie gegeven over sterke en minder sterke punten van de leerling. Aansluitend wordt er flexibel in te zetten oefenmateriaal aangeboden (Diaplus) of naar ander wetenschappelijk verantwoord materiaal verwezen. Om in te zetten in of buiten de klas.

Zelfverantwoordelijk leren

omdat de toetsresultaten docenten handvatten bieden om leerlingen te betrekken bij hun leerpoces

Visie: Betrek leerlingen (en hun ouders) bij het bekijken van hun toetsresultaten en het bepalen van de vervolgaanpak. Geef docenten in toetsresultaten houvast voor een gesprek. Daardoor krijgen leerlingen (maar ook docenten!) meer grip op het leerproces en voelen ze zich er meer verantwoordelijk voor. Zo willen leerlingen ook groeien.

Werkwijze: De Diatoetsresultaten worden ook voor leerlingen (en hun ouders) begrijpelijk en overzichtelijk in beeld gebracht. Aan de hand van een kleurencodering kunnen zij, samen met de docent, hun ontwikkeling plannen en bijhouden. De gerichte feedback op de toetsresultaten geeft de docent handvatten voor gesprekken met leerlingen over het vervolg.

Een professionele cultuur

omdat scholen de mogelijkheid hebben om opbrengstgericht te werken op leerling-, klas,- en schoolniveau

Visie: Zorg voor een cultuur waarin het gewoon is om schoolbreed naar resultaten te kijken en er met elkaar over in gesprek te gaan. Dat geeft aanknopingspunten voor het verbeteren van de leerresultaten, de pedagogische en didactische vaardigheden van de docent, en de organisatie van het onderwijs. Daardoor groeien leerlingen optimaal.

Werkwijze: Diatoetsresultaten worden overzichtelijk op leerling-, klas- en schoolniveau weergegeven, en kunnen direct worden ingezien en vergeleken. Omdat Diatoetsen op veel scholen in het land worden gebruikt, leveren wij een betrouwbare benchmark voor het maken van landelijke vergelijkingen. Om ervoor te zorgen dat scholen zich verder kunnen professionaliseren op toetsgebied verzorgen wij, vanuit onze innoverende visie op toetsing, diverse workshops en trainingen.