Reglement

Reglement IPON Awards 2018 

Artikel 1

De IPON Awards 2018 bestaan uit 8 categorieën (inschrijven kan in meerdere categorieën):

 1.  IPON – innovatie van het leren Award
  De sprong naar voren…impuls in het primaire onderwijsproces
  Primair Onderwijs
 2. IPON – innovatie van het leren Award
  De sprong naar voren…impuls in het primaire onderwijsproces
  Voortgezet Onderwijs
 3. IPON – innovatie van het leren Award
  De sprong naar voren…impuls in het primaire onderwijsproces
  Middelbaar Beroeps Onderwijs
 4. IPON – Gewoon Speciaal Award
  Innovatie in het Speciaal Onderwijs
  Speciaal Onderwijs
 5. IPON – organisatie van het leren Award
  Ondersteunend proces, efficiency
  Onderwijsbreed
 6. IPON – Start-up Award
  Vernieuwend ICT-idee voor product of dienst t.b.v. het onderwijs
  Onderwijsbreed
 7. IPON – stimulerings Award
  Persoon, organisatie of initiatief met grote betekenis voor ict in het onderwijs
  Onderwijsbreed
 8. IPON / Mediawijzer.net Award
  Meest innovatieve project mediawijsheid – leerlingen/docenten/opvoeders/organisaties
  (zie speciale criteria onder Artikel 16)
  Onderwijsbreed

Artikel 2

De organisatie van de IPON Awards uitreikingen is in handen Reshift  www.reshiftinnovation.nl 

Artikel 3

 1. De juryvoorzitter wordt jaarlijks aangewezen door de organisatie (IPON).
 2. De voorzitter van de jury is autonoom in zijn/haar keuze van (mede)juryleden:
 3. de voorzitter bepaalt wie plaats neemt in de jury.
 4. Een aanstelling als jurylid geldt telkens voor één jaar. 

Artikel 4

Het inzenden voor de IPON Awards staat open voor alle ICT-toeleveranciers voor het onderwijs (uitgevers/leveranciers van: hardware, software, leerlingvolg-, rooster- en administratiesystemen, websites, oplossingen voor documentbeheer, e-learning producten etc.) Presentatie tijdens het IPON evenement moet mogelijk zijn. Dit betekent dat kandidaten voor de Awards niet per se standhouder hoeven te zijn. Maar de organisatie verwacht wel dat de genomineerden in de gelegenheid zijn zichzelf tijdens IPON 2018 te presenteren. 

Artikel 5

Uitgesloten van deelname zijn de platformpartners van IPON evenals de juryleden en hun eventuele organisaties. 

Artikel 6

Aanmeldingen uiterlijk vrijdag 25 januari 2018 – 17.00 uur bij de IPON Awards-organisatie. 

Artikel 7

De inzendingsvoorwaarden zijn:

 • een volledig en correct ingevuld deelnameformulier
 • akkoordbevinding met het reglement
 • eventueel fotomateriaal als aanvullende informatie
 • indien relevant (bijv bij Hardware) bereidheid demonstratie te verzorgen
 • indien relevant de benodigde inloggegevens voor 6 juryleden:
  te benoemen als jurylid01 t/m jurylid06
   

Artikel 8

De onafhankelijke jury o.l.v. de voorzitter onderzoekt voorafgaande aan de jurering of de inzendingen voldoen aan de inzendingvoorwaarden. De jury toetst of de inzendingen zijn aangemeld in de juiste categorie en op de juiste wijze. 

Artikel 9

De jury heeft het recht de toegelaten deelnemers te benaderen voor (nadere) toelichting. 

Artikel 10

De IPON Awards 2018 worden toegekend aan een persoon/project/ bedrijf en/of organisatie die een innovatieve/inventieve oplossing heeft gevonden voor een complex probleem of een slim of origineel product heeft ontwikkeld. De inzendingen worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria:

 • Is de oplossing / toepassing nieuw en/of vernieuwend?
 • Is het product onderwijs breed toepasbaar?
 • In hoeverre levert het gebruik van de oplossing een bijdrage aan het onderwijs?
 • In hoeverre gaat er een voorbeeldfunctie uit van de oplossing?
 • In welke mate is er sprake van een inventieve/innovatieve oplossing voor een complex probleem? 

Artikel 11

Gebruikte Afkortingen
PO                  –  Primair Onderwijs
VO                  –  Voortgezet Onderwijs
SO                  –  Speciaal Onderwijs
MBO/BVE    – Middelbaar Beroeps Onderwijs / Beroeps en Volwassen Educatie

 

Artikel 12

De jury nomineert maximaal voor elke categorie 3 inzendingen. Voor IPON 2018 op 7 en 8 februari in Utrecht wordt uit de genomineerden door de vakjury de winnaar bepaald en beloond met de IPON Award 2018. 

Artikel 13

Over de uitspraak van de vakjury kan niet worden gecorrespondeerd. 

Artikel 14

Indien er naar de mening van de jury in een bepaalde categorie sprake is van onvoldoende kwaliteit zal er voor die categorie geen nominatie plaatsvinden. 

Artikel 15

Elke inzending blijft eigendom van de inzender. De juryleden en de organisatie van de IPON Awards zullen strikte vertrouwelijkheid ten aanzien van alle ontvangen bescheiden in acht nemen. Verveelvoudigen van inzendingen t.b.v. de jurywerkzaamheden is toegestaan.
Het materiaal van de inzendingen is beschikbaar voor publicaties, tentoonstelling, en promotionele activiteiten. De organisatie van de IPON Awards is gevrijwaard van het betalen van copyright en beeldrecht met betrekking tot de inzendingen. 

Artikel 16

Voor de IPON/Mediawijzer.net Award gelden de volgende (extra) criteria:

Bij voorkeur komen álle mediawijsheid vaardigheden terug in de oplossing/toepassing.

 • Een pré is als naast mediawijsheid een of meerdere van de andere digitale vaardigheden in de oplossing/toepassing terugkomen (ICT-basisvaardigheden, Computational thinking en Informatievaardigheden).
 • De oplossing/toepassing dient bij te dragen aan een positieve benadering van gebruik van media in plaats van alleen het benadrukken van de gevaren.
 • Een pré is als de oplossing/toepassing bijdraagt aan het mediawijzer maken van meerdere doelgroepen tegelijk – dus bijvoorbeeld zowel aan het mediawijzer maken van jongeren, als ook hun leraren, ouders, opvoeders etc
 • Een pré is als de oplossing/toepassing stimuleert dat kinderen/jongeren en hun omgeving samen en van/met elkaar mediawijzer worden.
 • Mediawijzer.net is een netwerkorganisatie die samenwerking en kennisdeling tussen partners wil stimuleren. Bij voorkeur is in de oplossing/toepassing samengewerkt met andere partijen en is duidelijk met wie en waartoe.
 • De oplossing/toepassing dient duurzaam te zijn ingericht in de zin dat (een deel van de) opbrengsten of inzichten, blijvend kunnen worden herhaald, opgeschaald, overgedragen en hergebruikt in nieuwe projecten en/of bedrijfsmatige activiteiten van anderen en/of de eigen organisatie.